MUHAMMED V, 20 KURUSH, QUSTANTINIYAH MINT, AH1327//8-1327//10, (1910), MINT STATE